دسترسی سریع

رویدادهای مهم(اطلاعیه ها) بيشتر

آغاز فرایند انتخاب واحد تولیدی نمونه

بدینوسیله به اطلاع می رساند که فرایند انتخاب واحد تولیدی نمونه در سال 1400 آغاز شده و کلیه واحدهای تولیدی متقاضی می توانند از تاریخ 1400/3/18 از طریق سامانه نظارت براجرای استاندارد اقدام به ورود اطلاعات نمایند.