دسترسی سریع

پرسش های متداولبيشتر
1395/12/11 چهارشنبه
تعریف استاندارد چیست؟
تعریف اول: استاندارد مدرکی است در برگیرنده قواعد و راهنمایی ها یا ویژگی هایی برای فعالیت ها یا نتایج آن ها به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق همراهی فراهم و بوسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است.
تعریف دوم: استاندارد کردن عمل ایجاد مقرراتی است برای استفاده عمومی و مکرر با توجه به مشکلات بالفعل و بالقوه که هدف از آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است.
استاندارد اجباری چیست؟
طبقه قانون، سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین کار فراورده هایی را که از نظر ایمنی و یا حفظ سلامت عمومی مضر می باشد اجباری نماید. در این صورت اعمال هر گونه نظارت در اجرای صحیح استاندارد از وظایف سازمان است.
این نظارت ها شامل نمونه برداری، آزمایش، ارشاد و راهنمایی فنی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان و بالاخره توقیف کالاهای خارج از استاندارد و پیگیری قانونی از طریق مراجع قانونی می باشد. لیست فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری در روزنامه های رسمی کشور و همچنین از طریق سازمان استاندارد و ادارات تابعه اعلام می گردد.
تدوین استاندارد های ملی
س: تدوین چگونه انجام می شود ؟
ج: با انتخاب موضوع پیشنهادی توسط افراد حقیقی و حقوقی جهت تدوین طبق استانداردهای بین المللی و معتبر از نظر سازمان استاندارد و یا تحقیق و پژوهش و تصویب آن توسط کمیته برنامه ریزی سازمان، دبیر تدوین اقدام به دعوت از اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان نموده و طی کمیسیون اولیه و کمیسیون های فنی موضوع پیشنهادی طبق استاندارد انتخاب شده بررسی و در زمان تعیین شده پیش نویس آن پس از تصویب در کمیسیون نهایی برای طرح در کمیته ملی به مدیریت هماهنکی تدوین سازمان ارسال می گردد.
بعد از تصویب پیش نویس در کمیته ملی، اصلاحات لازم را انجام داده و برای مدیر کل هماهنگی تدوین ارسال میگردد و پس از تعیین شماره استاندارد ملی یک نسخه از استاندارد مربوطه برای چاپ به اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی سازمان ارسال می گردد.
مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی
س: چه کسانی می توانند در تهیه فرم پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت داشته باشند؟
ج: تمامی افراد صاحب نظر و متخصص اعم از اساتید دانشگاه ها، خبرگان بخش های مختلف صنعت، سازمان ها و نهادهای ذی مدخل و تمامی صاحب نظران منفرد می توانند در این مقوله، مشارکت داشته باشند.
تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار
س: آیا موضوع اساسنامه شرکت جهت آزمایشگاه همکار حائز اهمیت می باشد؟
ج: بله، باید تمامی فعالیت های آزمایشگاهی یا کالیبراسیون در اساسنامه قید شده باشد.
تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده
س: آیا بازرسین شرکت های بازرسی کننده باید بیمه شده توسط شرکت باشند؟
ج: بله بیمه کلیه بازرسین توسط شرکت الزامی می باشد
تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار
س: منظور از تاییدیه تدریس چیست؟
ج: داشتن تاییدیه تدریس برای کلیه مدرسین معرفی شده در زمینه مورد درخواست مرکز آموزشی همکار از جمله مدارک الزامی جهت طرح موضوع در کمیته می باشد که می تواند به یکی از سه شکل زیر ارائه گردد:
- پروانه کارشناسی استاندارد
- حکم کارگزینی برای اعضاء هیئت علمی
- تاییدیه تدریس از یک موسسه آموزشی معتبر
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
س: شرایط فرد برای دریافت پروانه کارشناسی استاندارد بدون آزمون چیست؟
-           اعضاء هیئت علمی دانشگاه در مرتبه استاد تمام و دانشیار
-           مدیران کنترل کیفیت که سه پروانه متوالی داشته باشند
-           سه سال سابقه کار وتجربه در رشته مربوطه و مورد تقاضا برای مدرک علمی دکترا
-           پنج سال سابقه کار وتجربه در رشته مربوطه و مورد تقاضا برای کارشناسان ارشد
-           هشت سال سابقه کار وتجربه در رشته مربوطه و مورد تقاضا برای کارشناسان
-           نخبگان با ارائه تاییدیه از مراجع ذی صلاح در رشته مربوطه
-           کارکنان بازنشسته سازمان ملی استاندارد
آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحد های تولیدی
س: مدیر کنترل کیفیت به چه کسی گفته میشود ؟
ج: مدیر کنترل کیفیت فردی است که صلاحیت او طبق آیین نامه صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت به تاًیید سازمان
میرسد و پروانه تاًیید صلاحیت دریافت مینماید.
س: آیا با هر رشته تحصیلی می توان به عنوان مدیر کنترل کیفیت انتخاب شد؟
ج: خیر، دربانک اطلاعاتی جامع  مندرج در پرتال سازمان ملی استاندارد ایران در قسمت دفتر آموزش و ترویج بخش مدیران کنترل کیفیت، رشته های تحصیلی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت (QC) عنوان شده است که انتخاب مدیران کنترل کیفیت بر اساس آن خواهد بود.
س:  مدارک لازم برای معرفی مدیر کنترل کیفیت ؟
ج: اصل معرفینامه بر روی سر برگ واحد تولیدی و یا خدماتی با مهر و امضای مدیر عامل با ذکر نام و شماره استانداردهای ملی
فرآورده و شیفت کاری
- تصویر برابر اصل پروانه معتبر بهره برداری از وزارتخانهها، شهرداریها / صنوف و اتحادیه ها همراه با رونوشت آخرین تغییرات
- تصویر برابر اصل مدارک شناسایی شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی) جهت آگاهی از
رشته های تحصیلی قابل قبول به دفترچه رشته های موجود در سایت سازمان ملی استاندارد ایران دفتر آموزش و ترویج مراجعه شود(.
- یک قطعه عکس
- اصل قرارداد کار ما بین کارفرما و مدیر کنترل کیفیت
- دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه نظارت بر اجرای استاندارد ( لازم به ذکر است کلیه مدارک فوق بایستی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد بارگذاری گردند
س: مدارک لازم برای صدور گواهی تاًیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت :
- تکمیل بودن مدارک مربوط به معرفی مدیر کنترل کیفیت
- قبولی در آزمون کتبی
- طی دوره کار آموزی در آزمایشگاههای اداره کل، همکار و پژوهشگاه استاندارد
س: مدارک لازم جهت تمدید گواهینامه تاًیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت کدامند :
- درخواست کتبی برای تمدید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت در سربرگ شرکت (با مهر وامضای مدیر عامل) حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار
- اصل پروانه تاًیید صلاحیت قبلی
- گواهی آموزشی حداقل 32 ساعت ) فهرست دوره های اجباری بر اساس سوابق مدیر کنترل کیفیت (
- ارائه گزارش فعالیت و تاًیید اداره نظارت بر اجرای استاندارد
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
س: شرایط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه
ج: هر واحدی که دارای تعدادی فرآورده مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد باشد صرفا" در صورتی می تواند در فرآیند انتخاب واحد نمونه حضور یابد که برای تمامی این فرآورده ها ، پروانه کاربرد علامت استاندارد حداقل با سابقه  یک سال را دارا باشد.
تبصره : فرآورده هایی که تاریخ مقررات اجرای اجباری استاندارد آنها کمتر از یک سال باشد از موضوع  بند فوق مستثنی می باشد.
تصره 2: در صورتی که واحد  متقاضی  برای فرآورده های جدید مشمول مقررات استاندارد اجباری تشکیل پرونده داده باشد حضور در فرآیند  انتخاب واحد نمونه بلامانع است و برای هیچ یک از فرآورده ها عدم انطباق اثبات شده ای وجود  نداشته باشد.
لازم به ذکر است وجود سه سری نتیجه آزمون / بازرسی فنی برای تمامی فرآورده  ها الزامی است.
شرح عوامل ارزیابی و امتیازاتی که واحد و همچنین مسئول کنترل کیفی جهت کسب امتیاز لازم برای انتخاب واحد نمونه را باید داشته باشند در سایت اداره کل استاندارد به آدرس kerman.isiri.gov.ir موجود می باشد.
تجهیزات شهربازی
س: شرایط انعقا قرارداد بهره برداری با شهرداری چیست؟
ج: دارا بودن گواهی بازرسی از شرکت های مجاز بازرسی
س: شرایط مسئول فنی شهرداری چیست؟
ج: دارا بودن گواهینامه دوره های آموزشی
دیگ های بخار
س: آیا استاندارد دیگ های بخار اجباری می باشد؟
ج: بله
ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG
س: نحوه کنترل ایمنی جایگاه ها به چه صورت می باشد؟
ج: بازرسی و نظارت از از جایگاه ها به صورت سالیانه انجام می گیرد و جایگاه داران ملزم به رفع نواقص و اخذ تأییدیه می باشند.
س: مبلغ هزینه بازرسی  دوره ای ؟
ج: هزینه بازرسی توسط شرکتهاي بازرسی و بر اساس تعرفه هاي مصوب سازمان ملی استاندارد می باشد
واحد های انرژی بر
س: اگر  شرکت از بازرسی معیار مصرف انرژی ممانعت کند چه پیامدی دارد؟
ج: شرکت بازرسی طی نامه ای به سازمان ملی استاندارد اعلام نموده و بر اساس تفاهم نامه بین سازمان و تعزیرات، واحد متخلف به تعزیرات معرفی می شود.
س: فواید بازرسی معیار مصرف انرژی برای واحد چیست؟
ج: توجه واحد به میزان انرژی مصرف شده و کاهش هزینه های تولید
خودرو و نیرو محرکه
س: شرایط دریافت کد WMI چیست؟
ج: درخواست به اداره کل و ثبت در سامانه
س: خودرو مشمول چه استانداردهایی است؟
ج: به سامانه www.isiri.gov.ir سازمان ملی استاندارد مراجعه کنید.
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی
س: امکان صادرات کالا با توجه به مشخصات فنی مورد درخواست خریدار خارجی (بدون انطباق با استاندارد ملی) وجود دارد؟
ج: بلی. متقاضی بایستی استاندارد مورد قبول کشور مقصد یا مشخصات فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی و یا ذیصلاح کشور هدف را به اداره کل تحویل نماید و گواهینامه انطباق صادر گردد.
س: اعتبار گواهینامه ثبت کالا چه مدت است ؟ آیا قابل تمدید است ؟
ج: به مدت یک سال. در صورت احراز استمرار شرایط هنگام صدور ثبت اولیه گواهی و سوابق مثبت در کنترل های تصادفی، این گواهینامه تمدید می گردد.
س: با داشتن گواهینامه ثبت کالای صادراتی، می توان از علامت استاندارد ملی ایران بر روی کالا استفاده نمود؟
ج: خیر. فقط در صورتی که به طور جداگانه اقدام به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران کرده باشید، می توانید از نشان استاندارد استفاده کنید.
س: نحوه اعتباردهی به مشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی و یا ذیصلاح کشور هدف چگونه است؟
ج: ارائه قرارداد معتبر با خریدار خارجی که در آن به مشخصات فنی کالا اشاره شده و به تایید اتاق بازرگانی کشور خریدار و سفارت ایران در آن کشور و در نهایت وزارت امور خارجه رسیده و حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
(به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شده باشد.)
مشخصات و آدرس خریدار و فروشنده
نام کالا ،مدل ،نام تجاری ،مشخصات فنی ،حدود مجاز
مقدار و حجم کالا در مدت اجرای قرارداد
امضا طرفین
ارائه تعهدات لازم مبنی بر تایید انطباق کالا با مشخصات فنی و پذیرش مسئولیتهای آن
س: برای واحد های تولیدی دارای مهر استاندارد، چه تسهیلاتی درخصوص صادرات کالاهای تولیدی یا واردات مواد اولیه در نظر گرفته شده است؟
ج: صادرات کالاهای تولیدی به صورت مورد به مورد کنترل نشده و با داشتن پروانه مستقیما به گمرک مراجعه می کنند.
مواد اولیه و حد واسط وارداتی تولید آنها با اخذ تعهد از مدیرعامل و مسئول کنترل کیفی قابل ترخیص بوده و هزینه کارمزد واردات آنها نیز تقریبا نصف خواهد بود.
س: با توجه به تایید صادرکنندگان نمونه استانی و ابلاغ مقررات مربوطه توسط سازمان توسعه تجارت،  آیا توسط اداره کل استاندارد نیز تسهیلاتی برای آنان قائل می شود؟
ج: بله در صورت مراجعه صادرکنندگان به این اداره کل و درخواست تسهیلات و با توجه به مدارک اعلام شده در سایت در صورت داشتن شرایط به آنان پروانه صادر کننده برتر اعطا می گردد.
صدور کد استاندارد فراورده های نفتی
س: آیا آزمایشگاهی جهت انجام آزمون در سطح استان موجود می باشد؟
ج: خیر
س: چه روش های برای استاندارد سازی فراورده ها وجود دارد؟
1- تولید حاصل از برشی در واحد های تولیدی
2- تولید حاصل از بلندبنگ مواد اولیه
صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)
س: آیا کیله خودرو ها می تواند وارد شود؟
ج: خیر، خودرو هایی که لیست آنها در سایت ملی استاندارد با عنوان خودرو های دارای گواهینامه تایید نوع آمده باشد، واردات آنها امکان پذیر است.
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
س: نحوه درخواست آزمون اولیه باسکول های ثابت به چه صورت انجام می گیرد؟
ج: شرکت فروشنده باسکول پس از نصب بایستی درخواست خود را از طریق سامانه اندازه شناسی به اداره کل استاندارد ارسال نماید. تا پس از ارجاع به آزمایشگاه همکار هماهنگی لازم جهت انجام آزمون صورت پذیرد.
س: آزمون دوره ای وسایل توزین سنگین آیا با هماهنگی صورت می گیرد؟
ج: در برخی مواقع مالک باسکول درخواست کننده می باشد و در اکثر مواقع آزمایشگاه همکار به صورت سرزده در موعد مقرر نسبت به انجام آزمون مراجعه می نماید.
س: مدت اعتبار گواهی آزمون صادره توسط آزمایشگاه همکار چقدر است؟
ج: آزمایش دوره ای به صورت سالیانه انجام ولی در برخی موارد نسبت به وضعیت وسایل سنجش ممکن است با فاصله زمانی بیشتر یا کمتر انجام شود.
پلمب گذاری وسایل توزین سبک
س: پلمب گذاری به چه نحوه انجام می گیرد؟
ج: بازرسین اوزان پس از انجام آزمون و در صورت صحت عملکرد دستگاه نسب به پلمب اقدام می نمایند.
س: روش تشخیص وسایل شناسایی شده و پلمپ گذاري شده چیست ؟
ج: دستگاه داراي پلمپی است که در یک طرف آن کد شناسایی ( شناسه ملی 10 رقمی ) و درطرف دیگر آن نشان استاندارد ملی ایران درج شده است
س: آیا بابت پلمب گذاری هزینه ای اخذ می گردد؟ج: خیر
آزمون نازل های سوخت مایع
س: منظور از هوا زدن نازل سوخت در باك خودرو هنگام سوختگیري چیست ؟
 ج: فرآورده نفتی بدون هوا می باشد و هنگام پاشش در باك خودروحباب ایجاد می شود و ربطی به حجم ندارد.
س: آیا امکان دخل و تصرف در نازل به منظور کم فروشی توسط جایگاه هاي عرضه سوخت وجود دارد ؟
ج: خیر . بر اساس پلمپ هاي موجود که توسط شرکت پخش فرآورده هاي نفتی بر روي نازلها قرار گرفته امکان هیچگونه دخل و تصرف توسط جایگاه ممکن نیست.
س: چگونگی بررسی آخرین آزمون انجام شده بر روی نازل ؟
ج: از طریق بررسی برچسب نصب شده روي تلمبه و تاریخ اعتبار
نظارت بر عملکرد وسایل توزین
س: چگونگی شناسایی ترازوهاي کنترل شده ؟
ج: از طریق بررسی برچسب نصب شده روي ترازو و تاریخ اعتبار
س: مدت اعتبار گواهی آزمون صادره توسط آزمایشگاه همکار چقدر است؟
ج: آزمایش دوره ای به صورت سالیانه انجام ولی در برخی موارد نسبت به وضعیت وسایل سنجش ممکن است با فاصله زمانی بیشتر یا کمتر انجام شود.
س: مبلغ هزینه آزمون دوره ای ؟
ج: هزینه دریافتی توسط شرکتهاي بازرسی بر اساس تعرفه هاي مصوب سازمان ملی استاندارد می باشد.
صدور گواهینامه کالیبراسیون
س: کالیبراسیون چیست؟
ج: مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد .
س: مکان کالیبراسیون:
ج: کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام می پذیرید. کالیبراسیون می تواند در مکانی که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد نیز انجام شود.
س: چگونگی کالیبراسیون: 
ج: کیفیت و هزینه کالیبراسیون بستگی به روش کالیبراسیون و تعداد نقاط مورد بررسی دارد. هزینه کالیبراسیون از عوامل مهم و تعیین کننده در انجام آن می باشد. در روش های مختلف کالیبراسیون هزینه ها متغیر است.
نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول
س: هدف  از تصویب نمونه نوعی چیست؟
ج: شفاف سازی مسئولیت های مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها در خصوص تصویب نوع وسایل توزین سنگین و ثبت اطالعات خانواده باسکول های تولیدی در کشور و نظارت بر تولید باسکول ها وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای در سامانه اندازه شناسی قانونی می باشد.