دسترسی سریع

1395/12/17 سه‌شنبه

دفاتر استانداردسازی استان کرمان
در راستای جلب مشارکتهای عمومی جهت نیل به اهداف، دفاتر استانداردسازی با رویکرد های زیر در سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی تاسیس شده است:

1- احصا عناوین استانداردهای مورد نیاز و اعلام مراتب به سازمان ملی استاندارد ایران در جهت تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با هماهنگی دستگاه مربوطه
2- مشارکت در تدوین، تجدیدنظر و بازنگری استانداردهای ملی و بین المللی و تهیه پیش نویس استانداردهای مورد نظر
3- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی و اقدامات تدریجی و فرهنگ سازی مناسب در چارچوب نظام استانداردسازی کشور در سطح دستگاه
4- بسترسازی انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در سطح دستگاه مرتبط با استانداردسازی با تعامل سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد
5- مشارکت و فعالیت موثر در کمیته های فنی متناظر با مجامع استانداردسازی و منطقه ای بین المللی
6- تهیه و تدوین و پیگیری اجرای مفاد انتظارات مندرج در تفاهمنامه های دو یا چند جانبه فی مابین برحسب مورد
7- پیگیری ایجاد زیرساخت های لازم به منظور بهره گیری و تبادل خدمات الکترونیک ارائه شده در سامانه های تخصصی
سازمان ملی استاندارد ایران در سطح دستگاه ذیربط

لیست دفاتر استانداردسازی مستقر در کرمان

1-دانشگاه شهید باهنر کرمان
2-دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
3-اتاق تعاون کرمان
4-پژوهشکده پسته
5-دانشگاه ولیعصر رفسنجان
6-فرمانداری رفسنجان
7-دانشگاه آزاد اسلامی بم
8-دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
9-دانشگاه پیام نور سیرجان
10-دانشگاه صنعتی سیرجان
11- جهاد دانشگاهی کرمان