جمعه 9 اسفند 1398   05:48:56
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 8 اسفند 1398 13:06:21
متون عموميبيشترکلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

                  
.