دسترسی سریع

رویدادهای مهم(اطلاعیه ها) بيشتر

دوره های آموزشی جهت تمدید پروانه کارشناسی کارشناسان رسمی استاندارد

کارشناس محترم رسمي استاندارد

با سلام و احترام

بر اساس تبصره 1 ماده 7 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره  85308 /ت49913  مورخ 1393/07/28 و تبصره 4 بند 6-4 روش اجرائی " نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد" به شماره مدرک 143/244/ر در خصوص لزوم گذراندن دوره های آموزشی جهت تمدید پروانه کارشناسی کارشناسان رسمی استاندارد به استحضار می رساند نظر به همسان سازی و وحدت رویه در گذراندن دوره های آموزشی از سوی متقاضیان تمدید پروانه و ممانعت از انتخاب سلیقه ای و غیر مرتبط عناوین دوره ها با دامنه(های) فعالیت مندرج در پروانه های صادره، موضوع در جلسه شماره 187 کمیسیون به تاریخ 1400/07/26 مطرح و لزوم رعایت گذراندن دوره های اعلام شده به شرح پیوست این نامه از سوی اعضای کمیسیون مؤکدا مورد تأکید قرار گرفت بدین منظور کلیه کارشناسان محترم استاندارد موظف به گذراندن صرفا دوره های آموزشی مورد نظر به تناسب زمینه (های) فعالیت مندرج در پروانه صادره جمعا و حداقل 48 ساعت (سالانه 16 ساعت) به منظور تمدید پروانه بوده و در صورت گذراندن سایر دوره های غیر، موضوع بلا اثر تلقی خواهد شد. بدیهی است از تاریخ اعلام این مصوبه بررسی عناوین دوره ها در تمدید پروانه متقاضیان طبق جدول پیوست انجام خواهد شد. 

دوره های آموزشی عمومی برای کارشناسان رسمی استاندارد (کلیک کنید)