دسترسی سریع

اخبار استان آرشیو

اداره کل استاندارد استان کرمان؛

دریافت اولین گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی برای فرآیند تولید مس

از آنجایی که استاندارد معیار مصرف انرژِی در فرآیند و سامانه های انرژی بر فرآیند تولید 38 محصول در حال حاضر مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد و مطابق آئین نامه اجرائی ماده 26  قانون اصلاح الگوی مصرف، سازمان ملی استاندارد مکلف است گزارش بازرسی در سال مورد ارزیابی را به سه وزیر محترم نفت، نیرو و صمت منعکس نماید، با توجه به همکاری های انجام شده توسط دفتر نظارت بر استاندارد معیارهای مصرف انرژِی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد و پیگیری های این اداره کل و بازرسی های فنی معیار مصرف مصرف انرژی انجام شده توسط شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران در دوره ارزیابی یکساله براساس استاندارد ملی مربوطه؛ برای نخستین بار در سطح کشور واحدهای تولیدی مس میدوک و صنایع مس سرچشمه استان کرمان موفق به اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژِی در فرآیند تولید مس شدند.