دسترسی سریع

کسب رتبه برتر در آموزش توسط اداره کل استاندارد استان کرمان

تقدیر اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان  از کارکنان حوزه معاونت استاندارد سازی و آموزش در زمینه کسب رتبه برتر در بین دستگاههای اجرایی استان کرمان