دسترسی سریع

اخبار

1399/3/24 شنبه
بروشورهای ترویجی ترجمه شده کدکس در خصوص کوید ۱۹
 3 عدد بروشور ترجمه شده توسط دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، که برگرفته از انتشارات سازمان خواربار وکشاوزی (FAO) در رابطه با 10 نکته کلیدی به صورت جداگانه برای مصرف کنندگان مواد غذایی، مراجع دولتی ذی صلاحو مشاغل مرتبط با مواد غذایی در مواجه با کرونا،  تهیه گردیده، جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.

آنچه مراجع دولتی ذی صلاح ایمنی مواد غذایی باید در مورد ایمنی غذا و کوید 19 بدانند (کلیک کنید)

آنچه مصرف کننده باید در حورد ایمنی غذا و کوید 19 بدانند (کلیک کنید)

آنچه مشاغل مرتبط با مواد غذایی در مورد ایمنی غذا و کوید 19 بدانند (کلیک کنید)

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر