پنجشنبه 23 مرداد 1399   04:26:19
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 19:11:05
متون عموميبيشترکلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

                  
.