پنجشنبه 23 مرداد 1399   04:38:09
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 19:11:05
متون عموميبيشتر

شماره تماس مستقیم با مدیر کل استاندارد  استان کرمان : 33212401(034)

آدرس پست الکترونیکی مدیر کل : esmail_agheli@isiri.org.ir
دوشنبه هر هفته روز مراجعه حضوری با مدیرکل تعیین گردید.
.