دسترسی سریع

اطلاعیه ها

1398/11/17 پنجشنبه
انتخاب مدیرکنترل کیفی نمونه در سال99
مدير محترم واحد توليدي ..............

با سلام

 احتراما با توجه به اینکه معرفی مدیر کنترل کیفی نمونه همزمان با روز جهانی استاندارد در 22 مهرماه هر سال  صورت می گیرد. لذا شایسته است در صورت تمایل به شرکت در فرآیند  فوق، فرمهای مربوطه را از پورتال اداره کل استاندارد به آدرس kerman.isiri.gov.ir ، دانلود فرم ها، فرم ضوابط ارزشیابی مسئول کنترل کیفیت نمونه را تکمیل و بر اساس فرم، نسبت به تهیه مدارک و مستندات  تا تاریخ 99/02/31 به این اداره کل ارسال نمایید. لازم به ذکر است مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد برای ورود به فرایند انتخاب نمونه استانی / ملی باید دارای شرایط زیر باشند :

1 - حداقل دو سال سابقه کار متوالی در یک واحد تولیدی / خدماتی با سمت مدیر کنترل کیفیت

2 - عدم تعلیق / ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی / خدماتی در طول سال ارزیابی( از اول خرداد ماه 1398 تاپایان اردیبهشت ماه سال 1399 )

3 - عدم اخذ امتیاز منفی حاصل از عدم انطباق فرآورده /خدمت با استاندارد ملی در طول سال ارزیابی ( از اول خرداد ماه 1398 تاپایان اردیبهشت ماه سال 1399 )

4 - ارائه گواهینامه آموزشی 16 ساعت دوره آموزشی موظف سالیانه طبق آیین نامه مدیران کنترل کیفیت ( از اول خرداد ماه 1398 تاپایان اردیبهشت ماه سال 1399 )

5 - داشتن پروانه علامت استاندارد اجباری برای کلیه فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری طبق پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت

مدیران کنترل کیفیت واحد های تولید ی یا خدماتی در صورت دارا بودن کلیه شرایط فوق می توانند نسبت به تکمیل فرم اقدام و به همراه مستندات و مدارک به این اداره کل تا تاریخ ذکر شده  ارسال نمایند. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن9 و33211758 داخلی 220 سرکار خانم زینل آبادی تماس حاصل نمایند.
 

بيشتر