جمعه 17 مرداد 1399   05:15:02
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 17 مرداد 1399 00:33:29
متون عموميبيشترکلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

                  
.