پنجشنبه 3 بهمن 1398   02:40:05
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 2 بهمن 1398 15:21:34

متون عموميکلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

                  
بيشتر
.