جمعه 22 آذر 1398   01:02:36
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 21 آذر 1398 13:31:35

متون عموميکلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

                  
بيشتر
.